دارالترجمه رسمی دانا
where quality and professionalism matters - Est. 2006
Home
About us
Academic services
Cost
Working with us
Contact us
در مورد دارالترجمه
ارسال مدارک و پرداخت
خدمات علمی و دانشگاهی
Home

 Welcome to Dana Farsi Translation Services

Dana Farsi Translation Services is a London based translation firm that specialises in only Farsi (Persian) translation services. This makes Dana one of the most reliable translation firms in the country that offers Farsi translation and interpreting services while attaching great importance to the quality and accuracy of its works.

دارالترجمه رسمی دانا در لندن خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس ارائه می دهد. کلیه ترجمه های انجام شده توسط این دارالترجمه رسمی بوده و قابل ارائه به کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی انگلیس می باشند. برای اطلاعات بیشتر روی گزینه های فارسی در سمت چپ این صفحه کلیک کنید.


HomeAbout us Academic servicesCost Working with us Contact us